Nejaukios namo bendrijos


Vakare pasigirsta skambutis į duris, ir įėjęs kaimynas pareiškia, kad reikia greitai surinkti pinigus (stogui, durims, vaizdo kameroms ar automobilių stovėjimo aikštelei ir t.t.). nei daug nei mažai – kokius 400, 500 ar 600 eurų, galima per du mėnesius. Esą, bendrija taip nutarusi, kad reikia tvarkyti. Daugeliui vyresnių žmonių (ir ne tik vyresnių) tai tikras šokas. Tačiau neskubėkime mokėti.

Ką reikėtų žinoti?

Yra privalomieji namo priežiūros reikalavimai, paprastai sakant, reikia remontuoti tuos dalykus, kurie būtini, kad namas nenugriūtų. Būtinosios namo priežiūros darbai numatomi metams, ir jei kažkas įpuola į butą ir sako, kad kažkas griūva, ir reikia skubiai remontuoti, vadinasi, netinkamai dirbama – meteoritas juk nenukrito. Eksploatacinės ir kaupiamosios išlaidos turi būti renkamos NUOLATOS, iš jų reikia atlikti ir einamuosius, ir kapitalinius remontus. Jei kas to nepadarė, sukūrė problemą, turi ir sugalvoti išeitį, be rankų sukiojimo gyventojams. Tiesa, dažniausiai jokios didelės bėdos nebūna, tiesiog toks veikimo būdas.

Dar turite prisiminti:

  • jokių atsiskaitymų grynaisiais be kasos pajamų orderio.
  • jokių suoliukų, šaligatvių, automobilių aikštelių – tai nėra bendrijos veiklos objektai, jei kas reikia, tegul statosi už savo lėšas.
  • dažnai senų gyventojų sąskaita bandoma įrengti vaizdo stebėjimo kameras. Dėl jų teisininkai neturi aiškios nuomonės, tiesiog paprašykite parodyti susirinkimo protokolą, kuriame šiuo klausimu buvo balsuota. Dauguma atvejų jokių teisėtų susirinkimų nebūna, tiesiog sugalvojama savo padėtį pagerinti senų žmonių lėšomis. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties savininkų bendrijų įstatymo 11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas

3. Visuotinis susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 3 mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Kiekviename visuotiniame susirinkime išrenkamas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

4. Visuotiniame susirinkime dalyvaujantys bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Bendrijos nariai bendrijos įstatuose nustatyta tvarka gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų. Iš anksto raštu pareiškę nuomonę bendrijos nariai yra laikomi dalyvaujančiais visuotiniame susirinkime, registruojami visuotinio susirinkimo dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus.

5. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, laikoma, kad visuotinis susirinkimas neįvyko, ir ne anksčiau kaip po dviejų savaičių turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę svarstyti ir priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotinis visuotinis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių.

6. Visuotinio susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių, išskyrus šio straipsnio 7 dalyje numatytus atvejus.

7. Visuotinio susirinkimo sprendimai dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl bendrijos valdymo organo arba bendrijos valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo, dėl bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip du trečdaliai visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių (trys penktadaliai visų įgaliotinių šio įstatymo 13 straipsnyje nustatytais atvejais).

8. Balsavimas visuotiniame susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas klausimais, dėl kurių nors vienas bendrijos narys pageidauja slapto balsavimo ir tam pritaria daugiau kaip dešimtadalis susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. Slaptas balsavimas organizuojamas ir vyksta bendrijos įstatuose nustatyta tvarka.